יום שבת, 02.03.2024 שעה 02:09

תנאי השימוש ב ONE

ברוכים הבאים לאתר הספורט ONE, שער הכניסה לאינטרנט של סיטינט בע"מ ("סיטינט"). השימוש ב ONE כפוף לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בקפידה, שכן השימוש ב ONE מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. במידה ותבקש להצטרף למועדון ONE - או לשירותים אחרים המוצעים באתר זה, תידרש להסכים גם לתנאים מיוחדים לאותו שירות. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, אף לנשים.

מידע ותכנים באינטרנט
האינדקס של ONE מאפשר למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט . המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי סיטינט או מטעמה, וסיטינט אינה יכולה לשלוט בהם או לפקח עליהם. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

סיטינט מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה מידע שמפרסמים משתמשים ב ONE עצמו. ככל שאמורים הדברים במידע מקצועי, כדוגמת התייחס למידע זה בזהירות ובקפידה, וזכור כי איננו תחליף להתייעצות עם אנשי המקצוע המתאימים.

אינדקס האתרים המקוון של ONE נערך על פי שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכי ONE . אין לייחס איפוא להמלצות, או לתיאור האתרים באינדקס, כל תוקף מחייב. למרות שסיטינט עושה את מירב המאמצים להבטיח כי תאור האתרים באינדקס יהיה שלם ומדויק, אין ביכולתה להבטיח כי תאור זה הנו הנכון והעדכני ביותר.

סיטינט איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו ב ONE יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. סיטינט רשאית לסלק מ ONE קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא ב ONE קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

סיטינט לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים ב ONE, ובפרט האינדקס.

סיטינט לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו ב ONE עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם.

תכני גולשים באתר

בשליחת תכני גולשים לאתר לרבות כתיבת תגובות, הנך מצהיר ומתחייב בזאת כלפי סיטינט כי לא תשלח לאתר תכנים שיכללו כל תוכן האסור על פי דין ו/או כל תכנים ביטחוניים רגישים, תכנים בלתי חוקיים או תכנים המעודדים, תומכים, מסייעים, או מנחים בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ואו עלולים להקים עילה לתביעה אזרחית כלשהי ו/או להפר הוראת דין כלשהי.

הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר תכנים שיפגעו בשום זכות של צד שלישי כלשהו, תכנים שאינם חוקיים ו/או תכנים שעלולים לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, וכי לא תנהג באופן שעלול לגרום נזק לסיטינט.

הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר תכנים בעל אופי מעליב, טורדני, גס, פוגע, מאיים, גזעני, מסית, בוטה או בעל אופי מיני בוטה ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או בצנעת הפרט ו/או תכנים הנוגעים לקטינים ומזהים אותם, וכי לא תעשה שימוש בשפה גסה ו/או בוטה ו/או שעשויה לפגוע בצד שלישי כלשהו.

הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר תכנים שעלולים להוות פגיעה בפרטיות ו/או חדירה לפרטיות ו/או המרדה ו/או הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכות לשם טוב ו/או הפרת זכות אחרת כלשהי של צד שלישי כלשהו ו/או הפרה אחרת של כל דין.

הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר תכנים המהווים לשון הרע ו/או דיבה על צד שלישי כלשהו, תכנים המסיתים לגזענות ו/או לעבירה על החוק ו/או תכנים שכולם או חלקם אסורים לפרסום לפי הוראות כל דין.

הנך מתחייב כי לא תשלח לאתר כל חומר מסחרי או פרסומי, המיועד לקדם ו/או לפרסם ו/או לשווק ו/או להפיץ ו/או למכור שירותים\ זכויות או טובין הכוללים עידוד להשתתפות בהימורים ו/או בהגרלות האסורים לפי דין בישראל.

בשליחת תכנים לאזור הפורומים everyONE ולאתר crazyONE, יש לעבור על תנאי השימוש המופיעים באתרים אלו.

סיטינט עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח פיקוח ובקרה אודות תכני הגולשים המוצגים באתר, לרווחת גולשי האתר, מבלי שחלה עליה חובה חוקית כלשהי לעשות כן ומבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי לתכנים כלשהם שיועלו ע"י הגולשים באתר.

למרות האמור לעיל, אמצעי הפיקוח שמפעילה סיטינט אינם מבטיחים מניעה ו/או אכיפה מוחלטת של תכני גולשים בוטים ו/או פרובוקטיביים ו/או תכנים המפרים זכויות יוצרים כלשהן, וסיטינט אינה מתחייבת כי כל התכנים כאמור יחסמו או יוסרו מיידית.

סיטינט לא תישא בכל אחריות לתוכן ו/או לצורה ו/או לדיוק ו/או לאמינות של תכני הגולשים המוצגים באתר, והיא אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם תכני הגולשים המוצגים באתר ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר.

פרטיות
סיטינט רשאית להשתמש בפרטים שתמסור ב ONE - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע ONE, סיטינט לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים ו/או תשלח לך דיוור מבית ONE, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

קניות, מידע מסחרי ופרסומות
סיטינט לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו ב ONE. פירסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

כל עיסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים ב ONE יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. סיטינט איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות ב ONE או ירכשו באמצעותן.

קנין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב ONE - לרבות בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של סיטינט בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של סיטינט בכתב ומראש. סימני המסחר ב ONE הינם קניינה של סיטינט בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת סיטינט בכתב ומראש.

אחריות סיטינט
השירותים והמידע ב ONE ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סיטינט בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פירסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך ב ONE. השימוש בשירותים ייעשה איפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. המידע שתמסור לפרסום ב ONE יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש ב ONE זה או פירסום איזה מפרטיך בו, כשם שעליך לנהוג בכל יצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

סיטינט אינה מתחייבת, כי למסרים שתפרסם ב ONE תהיה היענות. סיטינט אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפירסום ומי יגיב למידע שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפירסום. סיטינט לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם ב ONE זה הינה באחריותך המלאה בלבד. סיטינט אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים ב ONE על-ידי משתמשי האתר יהיו מלאים, נכונים או מדויקים או כי יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. זכור: סיטינט עצמה אינה מכירה את משתמשי האתר, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפירסום. סיטינט לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם ב ONE זה על-ידי צדדים שלישיים.

סיטינט אינה מתחייבת ששירותי ONE לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי סיטינט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל סיטינט או אצל מי מספקיה.

מחיקת מידע
כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים ב ONE נמחקים כעבור זמן. סיטינט אינה מתחייבת, איפוא, שמידע שמצאת ב ONE במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.

שינוי השירותים והפסקתם
השירותים ב ONE ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאית סיטינט להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. סיטינט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי סיטינט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

באתרי צדדי ג':
לידיעתך, ייתכן כי חלק ממודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר ONE מגיעות משרתים של חברות אחרות, המנהלות את מערך הגשת הפרסומים באתר.
לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies (קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה) במחשבך ומשבצותweb beacons (קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי) במודעות הפרסומת. תפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.
אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא את ה – Cookies בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.
אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה - Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי האינטרנט. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות/אתרי האינטרנט להעדפותיך.
הואיל וCookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookie של גוגל (ככל שלא מותקןCookie של גוגל על מחשבך) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.
למדיניות הפרטיות של Artimedia ראה http://arti-media.net/privacy-policy/

דין ומקום שיפוט
על השימוש ב ONE יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר וענין הנובע מהסכם זה או מהאתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב, המרכז בישראל.